טופס חיפוש

לפרטים והזמנות חייגו עכשיו: 03-7659000
לפרטים והזמנות חייגו עכשיו:

03-7659000

תקנון

תקנון

תקנון אתר גורדון קרוז

 • כללי
 1. הגלישה והשימוש באתר זה (www.gordon-tours.co.il) או בכל אתר שיחליף אותו או יתווסף אליו לרבות באפליקציה המותאמת לטלפונים חכמים (להלן: "האתר"), מהווים הסכמה לתנאי השימוש שלהלן.
 2. השימוש באתר הוא באחריות המשתמש בלבד. על כן, נבקשך לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המהווה חלק מתנאי השימוש וזאת טרם שימושך באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר ומביצוע הזמנות בו.
 3. האתר מופעל על ידי גורדון טורס בע"מ (להלן גם: "החברה") ומספק שירות מקוון, במסגרתו החברה מפרסמת ומוכרת שירותי תיירות הניתנים על ידי צדדים שלישיים המבצעים שירותי תיירות בישראל ו/או מחוץ לה.
 4. החברה פועלת כגורם ביניים המקשר בין הלקוחות לבין נותני שירותי תיירות. בהתאם, החברה כפופה למדיניות נותני שירותי התיירות, בין היתר בכל הנוגע לתשלום עבור הזמנת השירות וביטולו.
 5. הגלישה באתר עשויה להיות כרוכה לעיתים בהפרעות שאינן בשליטת החברה והחברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ולכל איבוד מידע בזמן העברת מידע ברשת האינטרנט בגין הפרעות כאמור.
 6. החברה זכאית בכל עת לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, מודעות, פרסומות, מידע, קטגוריות וזאת מבלי לתת הודעה או התראה בגין שינויים כאמור.
 7. גורדון טורס שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, לרבות מדיניות הפרטיות, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת מבלי לתת כל הודעה או התרעה בגין שינויים כאמור. החברה תיידע את המשתמשים באתר במקרה של שינויים מהותיים בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות.
 8. אין להעתיק, להציג בפומבי, להשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה, מסחרית או אחרת, שאיננה שימוש פרטי.
 9. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין תנאי השימוש לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל-פה, תגברנה הוראות תנאי השימוש והן אשר תקבענה, אלא אם נכתב אחרת במפורש בפרסום הרלוונטי.
 10. מונחים, מושגים וביטויים בתנאי שימוש אלה, אשר לא הוגדרו, יפורשו על פי הנהוג והמקובל.
 11. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לכל המינים.
 • ביטול עסקה
  1. ביטול עסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן
 1. בהתאם להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), צרכן רשאי לבטל עסקת מכר מרחוק (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן), אשר עניינה במתן שירותי תיירות, וזאת בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או מהיום בו נמסר לו מסמך הכולל את פרטי העסקה (לפי המועד המאוחר), והכל בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.
 2. צרכן שהוא אזרח ותיק (בן 65 ומעלה) ו/או אדם עם מוגבלות ו/או עולה חדש (כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן) רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע העסקה או מהיום בו נמסר לו מסמך הכולל את פרטי העסקה (לפי המאוחר), והכל בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. זכאות לביטול כאמור כפופה לכך שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין צרכן כאמור (לרבות באמצעות תקשורת אלקטרונית). לצורך ביטול העסקה, החברה רשאית לדרוש הצגת תעודה המוכיחה שהצרכן הוא אזרח ותיק, אדם עם מוגבלות או עולה חדש.
 3. ביקש צרכן לבטל עסקת מכר מרחוק בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן (המפורטים לעיל), החברה רשאית לגבות ממנו דמי ביטול בכפוף לתנאים הבאים:
  1. בוטלה עסקה בשל פגם, אי התאמה, אי אספקת השירות במועד או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול על ידי החברה.
  2. בוטלה עסקה בנסיבות אחרות, החברה תגבה דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש"ח (הנמוך מביניהם).
 4. על אף האמור ובהתאם להוראות סעיף 14ג2 לחוק הגנת הצרכן, בעסקאות שבהן שירותי תיירות ניתנים במלואם מחוץ לישראל באמצעות נותן שירות מחוץ לישראל, החברה תהא רשאית להציע בחירה בין זכות הביטול המפורטת לעיל לבין מדיניות הביטול של נותן השירות מחוץ לישראל. מידע מפורט אודות מדיניות הביטול כאמור יימסר טרם ההתקשרות בעסקה.
 5. במקרים המתאימים, גורדון טורס תהא רשאית, אך לא חייבת, להציע ללקוחותיה שיבחרו במדיניות הביטול של נותן השירות מחוץ לישראל, מדיניות ביטול עדיפה על זו של נותן השירות מחוץ לישראל. מידע מלא אודות מדיניות זו יימסר ללקוח לפני ביצוע העסקה.
  1. ביטול שאינו מכח הוראות חוק הגנת הצרכן 
 6. לאחר התקופה הקבועה בחוק הגנת הצרכן, כל עסקה תהא כפופה לתנאי ביטול, אשר עשויים להשתנות בין כל עסקה ועסקה ואשר פירוט אודותיהם יינתן טרם ביצוע העסקה.
  1. הודעת הביטול:

במידה ותבחר לבטל את הזמנתך עליך לשלוח הודעת ביטול למשרדנו באחת מהדרכים הבאות:

 1. בעל פה – בטלפון שמספרו 03-7659000;
 2. בדואר רשום – בכתובת ראול ולנברג 24, תל אביב, 6971920;
 3. בדואר אלקטרוני בכתובת info@gordon-tours.co.il
 4. בפקס שמספרו 03-6472750
 5. באמצעות קישור לשליחת הודעת ביטול המצוי בדף הבית של באתר האינטרנט של החברה בכתובתinfo@gordon-tours.co.

 

 1. בהודעת הביטול יש לציין שם מלא ומספר זהות. למען הנוחות ולצורך איתור יעיל יותר של העסקה, ייתכן והלקוח יתבקש לציין גם את מספר הזמנה.
 2. עבור ביטול עסקה ששולמה בכרטיס אשראי ינוכו 3% מעלות העסקה בגין עמלות סליקה של חברת האשראי והמנכה בגין עסקת מכר מרחוק"
 • היעדר אחריות
 1. החברה אינה אחראית לשיבושים כתוצאה מאי ביצוע חלקי או מלא של שירות הניתן על ידי צד שלישי המספק את שירותי התיירות המפורסמים והנמכרים באתר החברה. כמו כן, החברה אינה אחראית לנזקים או הפסדים אפשריים דוגמת נזקי גוף, נזק למטען, תאונה, שוד, אשפוז, או כל נזק או הפסד אחר, ישיר או עקיף.
 2. החברה פטורה מכל אחריות בכל הקשור לביטול ו/או שינוי, אשר נגרם כתוצאה מכח עליון, לרבות שביתה, סגר, נזקי מזג אוויר, שריפות, הצפות, מלחמה או מבצע צבאי, מגיפות, מחלות, תקלות – או כל נסיבות אחרות שמעבר לשליטת החברה.
 3. מומלץ למשתמש לרכוש ביטוח על חשבונו, אשר יכסה את נזקים ואירועים שהם מעבר לשליטת החברה ומעבר לאחריותה כאמור.
 4. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, לבטל כל שירות תיירות שהוזמן במקרה בו היא סבורה כי אין הצדקה כלכלית במתן השירות.
 5. החברה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית מצד לקוחותיה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
  1. פרטיות
 6. השימוש באתר כרוך במסירת פרטים, לרבות פרטים אישיים, ושימוש בפרטים אלה מצד החברה.
 7. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ואת פרטיות המידע האישי המועלה לאתר. השימוש של החברה במידע שנאסף אודות המשתמש ייעשה רק על פי מדיניות הפרטיות של החברה ובהתאם להוראות כל דין. פירוט של מדיניות הפרטיות של החברה ניתן למצוא בכתובת הבאה: [https://gordon-tours.co.il/usage/privacy]
 • תנאים נוספים הנוגעים להזמנת שירותי תיירות
 1. דרכון: הדרכון חייב להיות בתוקף 6 חודשים לפחות מיום היציאה. על בעל הדרכון לבדוק צורך באשרת כניסה למדינות הרלוונטיות עבור שירותי התיירות שהזמין. האחריות לציין את האזרחות בפני הסוכן מוטלת על הלקוח. הנפקת הדרכון (לרבות הארכת תוקפו) ו/או האשרות ובדיקתן הן פעולות שהינן באחריות הלקוח בלבד. יובהר, כי ככל שלא עלה בידיך להנפיק אשרה, או שהאשרה שהנפקת לא תקינה, או שהאשרה לא כובדה על ידי מדינת היעד, או בכל מקרה אחר בו לא תוכל לעשות שימוש בשירותי התיירות שרכשת, באופן חלקי או מלא, בשל מגבלות הקשורות באשרה, הרי שלא יינתן כל החזר כספי בנסיבות כאמור, אלא בהתאם למדיניות הביטול המפורטת בתנאי שימוש אלה ובכפוף להוראות הדין.
 2. מסמכי נסיעה: האחריות לבדיקת מסמכי הנסיעה שנמסרו על ידי סוכן הנסיעות המטפל מוטלת על הלקוח מיד עם קבלתם. על הלקוח לוודא, כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (כרטיסי טיסה, ביטוח, כרטיסים לשירותי התיירות שביקש להזמין וכד'). כמו כן, באחריות הלקוח לבדוק כי הפרטים הרשומים במסמכי הנסיעה תואמים את ההזמנה שנעשתה על ידו. שינוי בפרטים הרשומים במסמכי נסיעה, אשר נמסרו על ידי הלקוח ו/או אושרו על ידו, יהיו כרוכים בתשלום נוסף.
 3. אזהרת מסע: הלקוח נדרש לבדוק מול משרד החוץ אם ישנה אזהרת מסע מכל סוג שהוא למדינה או למדינות הכלולות בשירותי התיירות שהזמין.
 •  שונות
 1. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות ההסכם.
 2. כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי הסכם זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה המגיעים לה על פי כל דין.
 3. שום ויתור, הימנעות מפעולה או הטבה לפנים משורת הדין הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
 4. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר להסכם זה נתונה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו המוסמכים לפי העניין.
 5. חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי השימוש לא תשפיע על תקפות תנאי השימוש בכללותם.
 6. "גורדון טורס" ו/או "Gordon Tours" וכן כל סימן מסחר אחר המופיע באתר המכיל את מילים אלה, בין אם מדובר בסימן מסחר המכיל מילים או אותיות בלבד ובין אם מדובר בסימן מסחר מעוצב, הוא סימן מסחר של החברה ומהווה חלק מקניינה. כל הזכויות בקשר לכך שמורות עם החברה. כל סימני המסחר האחרים המופעים באתר, ככל שמופיעים, הם קניינם של בעליהם החוקיים.
 7. ביטול טיול מטעם המפעיל:
  1. חברת גורדון טורס רשאית לבטל טיול עד 30 יום טרם יציאתו מהסיבות הבאות:
   1. "כח עליון" שאינו מאפשר את קיום הטיול על ידי נותני השירות במדינות היעד
   2. מס' מועט של משתתפים ( בטיול מאורגן קרקעי המינימום הוא 20 איש בשיט – 26)

 

טלפון: 03-7659000  כתובת: ראול ולנברג 24, תל אביב, 6971920  אתר: www.gordon-tours.co.il ח.פ. 510720212 אימייל :info@gordon-tours.co.il